Links

Imprimer

Klik voor meer info op een van de onderstaande namen

Renovassistance vzw             
Ieder Zijn woning
Fonds Vandermeir
Koning Baudewijnstichting
Habitat et Humanisme
Brussels Hoofdstedelijk Gewest-Renovatiepremies
Nationale Loterij 
BBROW
Het "Réseau Financement Alternatif"
Donorinfo
Europese Commissie
 

 

Renovassistance ......  top

De vzw Renovassistance werd opgericht in 1988, toen enkele mensen die begaan waren met het huisvestingsprobleem van behoeftigen in Brussel vastbesloten de handen in elkaar sloegen om zich met al hun kennis en vaardigheden samen in te zetten voor hetzelfde doel: tegen een redelijke prijs gezonde en degelijk huisvesting verschaffen aan kansarme gezinnen.

In 2009 werd de Stichting PRO RENOVASSISTANCE  opgericht op initiatief van de vzw Renovassistance.

http://www.renovassistance.be

Ieder zijn Woning       top   

Ieder zijn woning
Scheikundigestraat, 34-36 bus 10
B-1070 Brussel
Tel. 02 524 54 30
e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Renovassistance heeft meegewerkt aan de oprichting van Ieder zijn Woning ( IzW), een sociaal verhuurkantoor dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd erkend. Het heeft als doel om mensen die niet over de middelen beschikken om op de gewone verhuurmarkt een woning te vinden een degelijk woning te huur aan te bieden die beantwoordt aan de criteria van bewoonbaarheid van het gewest en dat tegen een zo laagdrempelig mogelijke huurprijs. De kandidaturen worden uitsluitend ingediend door sociale diensten waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. De eigenaars die hun medewerking wensen te verlenen aan dit maatschappelijk project vertrouwen hun eigendom aan IzW toe en geven IzW een beheersmandaat. In ruil hiervoor garandeert IzW een aantal diensten zoals het afsluiten van huurovereenkomsten, het innen van huurgelden, de garantie dat de huur wordt betaald, zelfs als de woning niet bewoond is, het onderhoud van de woning, enz.

http://www.rbdh-bbrow.be/f_logement.htm

Koning Boudewijnstichting......  top

Huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor de sociale integratie van kansarmen en neemt derhalve een prominente plaats in bij de activiteiten van de Stichting.
De Koning Boudewijnstichting heeft  RENOVASSISTANCE al ondersteund bij verschillende realisaties.
Zij heeft diverse projecten opgenomen op de lijst van activiteiten die zij ondersteunt.
Giften van minimaal 40 euro aan Pro Renovassistance via de Koning Boudewijnstichting profiteren van fiscale aftrekbaarheid. Voor meer informatie: klik HIER.

http://www.kbs-frb.be 

Brussels Hoodstedelijk Gewest - Renovatiepremies...... top                                                                                               
Sinds 1990 kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest renovatiepremies toe aan vzw's die werken aan  sociale integratie via de huisvesting van kansarmen. Deze premies bedragen gemiddeld 25 tot 35% van het totale bedrag van de renovatiekosten die door RENOVASSISTANCE werden begroot, honoraria van de architect en BTW inbegrepen.
Rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van een renovatie door de privé-sector en de kostprijs van werken in openbare aanbesteding, en rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van de de renovatie en die van een nieuw gebouw, kunnen we stellen dat elke euro die door de overheid in premies wordt geïnvesteerd gemidddeld vijf keer meer woningen oplevert dan een euro die door de overheid in sociale woningen wordt geïnvesteerd.
De premies zijn ook toegankelijk voor privé-personen die al dan niet hun woning zelf betrekken;

http://www.prime-renovation.irisnet.be/

Fonds Vandermeir......... top

Het Fonds ondersteunt in principe jaarlijks de vzw RENOVASSISTANCE voor een van haar renovatieprojecten.
Daarnaast geeft het Fonds indien mogelijk jaarlijks financiële ondersteuning aan één extra initiatief dat aan de doelstelling van het Fonds beantwoordt en dat hetzij een multiplicatoreffect inhoudt hetzij blijk geeft van sociale vernieuwing. Het Bestuurscomité van het Fonds beslist welk initiatief wordt ondersteund. Er is dus een projectogroep waarbij verenigingen worden uitgenodigd om kandidaturen in te dienen.

http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=191488&LangType=2060

Nationale Loterij....... top

De Nationale Loterij heeft RENOVASSISTANCE in 2009 een aanzienlijke subsidie toegestaan - 37.500 euro voor de renovatie van het gebouw "Vandeweyerstraat, 41"

http://www.loterie-nationale.be/NL/Bedrijfsinfo/default.aspx

BBROW          top


De BBROW / RBDH   ( Brusselse Bond voor het Recht op Wonen / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat ) is een samenwerkingsverband van een vijftigtal Brusselse verenigingen (waaronder RENOVASSISTANCE) die, elk op hun domein, ijveren voor de realisatie van het recht op de wonen van alle Brusselaars.
Hun voornaamste doelstelling is de verwezenlijking van artikel 23 van de grondwet: "Ieder heeft het recht op een behoorlijke huisvesting". Met dat doel voor ogen belegt het samenwerkinsverband regelmatig vergaderingen waarop afgevaardigden van deze verenigingen aanwezig zijn, en organiseert het diverse thematische werkgroepen en opleidingen die bestemd zijn voor maatschappelijke werkers en vrijwilligers van de sector.

http://www.rbdh-bbr#ow.be/

Het "Réseau Financement Alternatif"...... top

Als lid van het "Réseau Financement Alternatif" wil RENOVASSISTANCE beklemtonen dat via een samengaan van ethiek, solidariteit en geld het perfect mogelijk is om prestaties en gemeenschappelik welzijn, economie en respect voor de omgeving met elkaar te verzoenen.

http://www.rfa.be

Europese Commissie.....  top

In 1996 ontving RENOVASSISTANCE twee keer een subsidie van de Europese Commissie:
- 115.980,28 ecu voor de renovatie in de Hollandstaat
- 126.289,64 ecu voor de renovatie in de Dr De Meersmanstraat
(1 ecu = 1 euro)

Habitat et Humanisme.... top

In Belgîe bestaat de Stichting  "Habitat et Humanisme" nog maar een tweetal jaar, maar in Frankrijk is ze actief via 43 plaatselijke verenigingen die zich inzetten om slecht gehuisveste mensen een betere woning te bezorgen en op die manier de sociale cohesie in de steden te versterken.

http://www.habitat-humanisme.be

....top
 
Donorinfo is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die accurate en objectieve informatie biedt aan iedereen die een hulpverlenende organisatie op welke manier ook wenst te ondersteunen.
Donorinfo heeft tot doel deze informatie op een zo transparant mogelijke wijze weer te geven. Zo kan de schenker in functie van zijn eigen criteria een keuze maken uit een divers aanbod van meer dan 220 goede doelen die personen in nood helpen.

http://www.donorinfo.be

 

Vereniging voor een Ethiek in de Fondsenwerving   top

De Stichting is lid van de VEF

Copyright 2016 Links. Powered by www.prorenovassistance.be / Joomla templates. All Rights Reserved.