bulletin d’information nr 27 – décembre  2022 – cliquer ICI

bulletin d’information nr 27 – décembre  2021 – cliquer ICI

mars 2021 – rénovation terminée : av. d’Itterbeek 175/177 à Anderlecht

maart 2021 – voltooide renovatie: Itterbeekselaan 175/177 te 1070 Anderlecht

mise à jour/update : août/augustus 2022