Links

Klik voor meer info op een van de onderstaande namen.

Renovassistance vzwl

De vzw Renovassistance werd opgericht in 1988, toen enkele mensen die begaan waren met het huisvestingsprobleem van behoeftigen in Brussel vastbesloten de handen in elkaar sloegen om zich met al hun kennis en vaardigheden samen in te zetten voor hetzelfde doel: tegen een redelijke prijs gezonde en degelijk huisvesting verschaffen aan kansarme gezinnen.

In 2009 werd de Stichting PRO RENOVASSISTANCE opgericht op initiatief van de vzw Renovassistance.

http://renovassistance.be/?lang=nl

Ieder Zijn Woning (IZW)

IZW is een sociaal verhuurkantoor erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het biedt woningen van hoge kwaliteit aan mensen die niet over de financiële middelen beschikken om woningen op de gebruikelijke huurmarkt te vinden.

LpT garandeert aan de eigenaren, die hun eigendom aan hen hebben toevertrouwd, verschillende diensten zoals: afsluiten van huurovereenkomsten, inning van huurprijzen, garantie van betaling van huur, onderhoud van de woning, etc.

https://logementpourtous.be/ieder-zijn-woning/

Koning Boudewijnstichting

Huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor de sociale integratie van kansarmen en neemt derhalve een prominente plaats in bij de activiteiten van de Stichting.
De Koning Boudewijnstichting heeft RENOVASSISTANCE al ondersteund bij verschillende realisaties.

Giften van minimaal 40 euro aan Pro Renovassistance via de Koning Boudewijnstichting profiteren van belastingvrijstelling. Voor meer informatie: klik HIER.

https://www.kbs-frb.be/nl/

Brussels Hoofdstedelijk Geweste – Premies

Sinds 1990 kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest premies toe aan vzw’s die werken aan sociale integratie via de huisvesting van kansarmen. Deze premies bedragen gemiddeld 20% tot 25% van het totale bedrag van de renovatiekosten die door RENOVASSISTANCE werden begroot, honoraria van de architect en BTW inbegrepen.
Rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van een renovatie door de privé-sector en de kostprijs van werken in openbare aanbesteding, en rekening houdend met het verschil tussen de kostprijs van de de renovatie en die van een nieuw gebouw, kunnen we stellen dat elke euro die door de overheid in premies wordt geïnvesteerd gemidddeld vijf keer meer woningen oplevert dan een euro die door de overheid in sociale woningen wordt geïnvesteerd.
Les primes sont également accessibles aux particuliers occupant ou non leur logement, selon des modalités propres.

https://huisvesting.brussels/nl/premies-en-steunmaatregelen/premie-voor-de-renovatie-van-het-woonmilieu

Fonds Vandermeir

Het Fonds ondersteunt in principe jaarlijks de vzw RENOVASSISTANCE voor een van haar renovatieprojecten.
Daarnaast geeft het Fonds indien mogelijk jaarlijks financiële ondersteuning aan één extra initiatief dat aan de doelstelling van het Fonds beantwoordt en dat hetzij een multiplicatoreffect inhoudt hetzij blijk geeft van sociale vernieuwing. Het Bestuurscomité van het Fonds beslist welk initiatief wordt ondersteund. Er is dus een projectogroep waarbij verenigingen worden uitgenodigd om kandidaturen in te dienen

Nationale Loterij

De Nationale Loterij heeft RENOVASSISTANCE in 2009 een aanzienlijke subsidie toegestaan – 37.500 euro voor de renovatie van het gebouw « Vandeweyerstraat, 41 »

https://www.e-lotto.be/NL/home

BBROW

De BBROW / RBDH ( Brusselse Bond voor het Recht op Wonen / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat ) is een samenwerkingsverband van een vijftigtal Brusselse verenigingen (waaronder RENOVASSISTANCE) die, elk op hun domein, ijveren voor de realisatie van het recht op de wonen van alle Brusselaars.
Hun voornaamste doelstelling is de verwezenlijking van artikel 23 van de grondwet: « Ieder heeft het recht op een behoorlijke huisvesting ». Met dat doel voor ogen belegt het samenwerkinsverband regelmatig vergaderingen waarop afgevaardigden van deze verenigingen aanwezig zijn, en organiseert het diverse thematische werkgroepen en opleidingen die bestemd zijn voor maatschappelijke werkers en vrijwilligers van de sector.

http://www.rbdh-bbrow.be/

Financité 

Als lid van « Financité » wil RENOVASSISTANCE beklemtonen dat via een samengaan van ethiek, solidariteit en geld het perfect mogelijk is om prestaties en gemeenschappelik welzijn, economie en respect voor de omgeving met elkaar te verzoenen.

https://www.financite.be/

Europese Commissie

In 1996 ontving RENOVASSISTANCE twee keer een subsidie van de Europese Commissie:
– 115.980,28 ecu voor de renovatie in de Hollandstaat
– 126.289,64 ecu voor de renovatie in de Dr De Meersmanstraat
(1 ecu = 1 euro)

Habitat et Humanisme 

Habitat & Humanisme is een organisatie die huisvesting, integratie en het creëren van sociale banden bevordert om te reageren op de uitsluiting en isolatie van mensen in precaire situaties.

Donorinfo

Donorinfo is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die accurate en objectieve informatie biedt aan iedereen die een hulpverlenende organisatie op welke manier ook wenst te ondersteunen.
Donorinfo heeft tot doel deze informatie op een zo transparant mogelijke wijze weer te geven. Zo kan de schenker in functie van zijn eigen criteria een keuze maken uit een divers aanbod van meer dan 220 goede doelen die personen in nood helpen.

https://donorinfo.be/nl

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)

VEF wil waarborgen bieden voor morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen

http://www.vef-aerf.be/?lang=nl